Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Vedtægter

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om osVedtægter  for Det Danske Sigmund Freud Selskab


 


Navn og hjemsted


§1.


·         Stk.1. Foreningens navn er ’Det Danske Sigmund Freud Selskab’.


·         Stk.2. Foreningens mailadresse: freudselskabet@gmail.com


                                 Hjemmeside: freudselskabet.dk


 


Formål


§2


·         .Stk.1. Foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at arbejde med psykoanalytiske tanker på grundlag af  Sigmund Freuds teorier, set i lyset af eftertidens viden.


·         Stk. 2. Dette formål søges realiseret gennem møder og studiekredse.  Foreningen kan desuden drive  udadrettet oplysningsvirksomhed.


Medlemmer


§3.


·         Stk.1. Indmeldelse i foreningen sker efter henvendelse via mail


·         Stk.2. Udmeldelse skal ske skriftligt til mail.§5.


·         Stk.1. Foreningsåret følger kalenderåret.


                    Regnskabs- og budgetåret følger kalenderåret.


 


§6


·         Stk.1. Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis en ordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed godkender et motiveret forslag herom fra bestyrelsen.


 


Generalforsamling


§7.


·         Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


·         Stk.2. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.


·         Stk.3. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan udstedes til navngivne medlemmer, dog højst to fuldmagter pr. fremmødt medlem.


·         Stk.4 En generalforsamling er lovligt indvarslet, når der til samtlige medlemmer er afsendt en skriftlig indkaldelse pr. post eller email med angivelse af dagsorden, mindst tre uger før generalforsamlingen finder sted.


·         Stk.5. Sammenslutning med andre foreninger og selskaber, nationale som internationale, skal godkendes af en generalforsamling.§8.


·         Stk.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal .


·         Stk.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne:


1.        Valg af dirigent.


2.        Beretning fra bestyrelsen.


3.        Aflæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår.


4.        a.  Godkendelse af justeret budget for det igangværende regnskabsår


b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.


5.        Valg til bestyrelsen samt valg af en revisor.


6.        Mulige forslag til beslutning.


7.        Eventuelt.


·         Stk. 3. Forslag til dagsordenens pkt.6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen


 


§9.


·         Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.


·         Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden.  M.h.t. tidsfrister gælder samme regler som for ordinær generalforsamling.


 Kontingent


§10.


·         Stk.1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves 1 gang årligt.


 


  


Bestyrelsen


§12.


·         Stk.1. Bestyrelsen varetager foreningens drift.


·         Stk.2. Bestyrelsen består af formand og 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, kasserer og sekretær.


·         Stk.3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.


·         Stk.4. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


·         Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt tre af dens medlemmer er tilstede.


        Stk. 6. Generalforsamlingen kan efter behov vælge 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en étårig funktionsperiode.  Suppleanterne har ret, men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, do uden stemmeret.  Hvis et bestyrelsesmedlem går af midt i et foreningsår,  kan en suppleant indtræde i dennes sted indtil næste generalforsamling.§13.


·         Stk.1. Bestyrelsesmøde kan afholdes, når der indkaldes dertil. Indkaldelse kan foretages af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.


·         Stk.2. Indkaldelse kan ske med to dages varsel.


·         Stk.3. Bestyrelsesmøder kan dog altid med dags varsel afholdes i tilknytning til medlemsmøder.


 


§14.


·         Stk.1. Hvert bestyrelsesmedlem har en funktionsperiode på 5 år, således at ét bestyrelsesmedlem afgår hvert år.


·         Stk.2. Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med sit hverv i løbet af et foreningsår, kan bestyrelsen supplere sig selv ind til næste ordinære generalforsamling, hvor nyt valg finder sted for resten af den pågældende funktionsperiode


·         Stk.3. Genvalg kan finde sted til alle poster.


 


§15.


·         Stk.1. Bortset fra de opgaver, som naturligt hører under de forskellige bestyrelsesposter, fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig.


 


§16.·         Stk.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.


Aktiviteter


§17.


·         Stk.1. Bestyrelsen planlægger selskabets aktiviteter inden for de rammer, generalforsamlingen og lovene angiver.


 


§18.


·         Stk.1. Medlemsmøder finder sted indenfor de rammer, generalforsamlingen har bestemt med hensyn til mødedag, mødehyppighed og sæsonlængde.


 


§19.


·         Stk.1. Ethvert medlem af selskabet har ret til at deltage i selskabets møder og andre aktiviteter. Der kan dog forekomme aktiviteter, som f.eks. studiekredse, hvor deltagertallet vil være begrænset.


·         Stk.2. Desuden kan de gæster, som bestyrelsen inviterer, deltage. Gæsterne kan deltage i møderne mod betaling af éntre.


·         Stk.3. Bestyrelsen kan fastsætte størrelsen af gæsteéntre.


 


Vedtægtsændringer


§20.


·         Stk.1. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller det antal medlemmer, som er kvalificeret til at begære ekstraordinær generalforsamling indkaldt.


·         Stk.2. Ændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede.


·         Stk.3. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er repræsenterede stemmes der om forslaget til ændring af lovene. Dersom 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, udsendes det sammen med referat af generalforsamlingen og træder i kraft, med mindre 1/6 af medlemmerne er kommet med skriftlig indsigelse til formanden for bestyrelsen inden for en frist af 30 dage fra udsendelsen af referatet.


 


§21         


           Stk.1. Foreningen kan kun ophæves, såfremt forslag herom vedtages ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende  generalforsamlinger, hvor mindst ½ af medlemmerne er repræsenterede.


·         Stk.2. Der skal mellem de to generalforsamlinger hengå mindst tre og højst 6 måneder. Bestyrelsen skal uden yderligere opfordring indkalde til den anden generalforsamling.


·         Stk.3. Ved selskabets ophævelse træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvordan der skal disponeres med hensyn til selskabets midler. De skal så vidt muligt komme et ligeartet formål til gode.


 


 


**************************

Vedtaget på ordinær generalforsamling

28.4. 2015 


Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp